Головна|Новини

Резолюція VI Всеукраїнського з'їзду якості

11.03.09

РЕЗОЛЮЦІЯ

6-го Всеукраїнського з’їзду якості

м. Київ                                                                                                                 19 травня 2009 р.


19 травня 2009 року в Києві відбувся 6-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України».

Мета З’їзду — виробити загальнонаціональні підходи до подальшого підвищення ділової досконалості українських підприємств і організацій та, відповідно, підвищення рівня безпечності продукції (послуг) і поліпшення їхньої якості, посилення захисту прав громадян України як споживачів, забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах наростаючої світової економічної кризи і глобального загострення конкурентної боротьби.

Організаторами З’їзду за традицією виступили: Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Держкомпідприємництва України за участю Мінекономіки України, Мінпромполітики України, Мінагрополітики України, Мінрегіонбуду України, МНС України, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок України, Національної академії наук України, Торгово-промислової палати України, УНК Міжнародної Торгової палати, ВГО «Союз споживачів України», ряду інших державних і громадських організацій. З’їзд підтримано Кабінетом Міністрів України. На ім’я учасників З’їзду надійшли привітання від Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Голови Ради Всесвітнього Альянсу Якості, Президента і Генерального директора Європейської організації якості тощо.

У роботі З’їзду взяли участь 243 делегати, що представляли центральні та місцеві органи державної влади, всеукраїнські громадські об’єднання, підприємства та організації з усіх регіонів України, а також більше 100 гостей.

Відбулося два пленарних засідання та засідання чотирьох сесій, на яких розглянуто питання за наступними напрямками: соціальна спрямованість, організаційна досконалість та конкурентоспроможність підприємств і організацій; права людини як споживача та їх захист; безпека продукції (послуг) і технічне регулювання; якість продукції (послуг) і стандартизація.

Обговоривши стан, проблеми і перспективи у сфері якості та захисту прав споживачів, а також опрацювавши пріоритетні напрямки поліпшення якості продукції (послуг) та підвищення організаційної досконалості й конкурентоспроможності українських підприємств і організацій,

6-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ЗАЗНАЧАЄ:

1. За період, що пройшов після 5-го З’їзду, в Україні реалізовано ряд заходів щодо поліпшення ситуації у сфері якості й ділової досконалості:

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 614 «Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади» в центральних і місцевих органах влади продовжується впровадження системи управління якістю згідно ДСТУ ІSО 9001;

- Верховна Рада України прийняла розроблений Держспоживстандартом України Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем управління»;

- подальшого розвитку набув громадський рух за якість і досконалість. На засадах Комплексної системи оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України продовжено Всеукраїнський діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості», в межах якого вже 36 вітчизняних компаній отримали від Європейського фонду управління якістю (EFQM) сертифікати «Визнання досконалості в Європі».

Разом з тим цілий ряд принципових положень Резолюції 5-го З’їзду залишився поза увагою органів влади й громадськості:

- не організовано системний моніторинг і дослідження випадків, які трапилися через небезпечну продукцію (послуги), з метою їх узагальнення та підготовки для Уряду України обґрунтованих рекомендацій щодо попередження і зменшення таких випадків та їх наслідків;

- законодавство у сфері державного нагляду досі не приведено у відповідність з вимогами Європейського Союзу та міжнародної спільноти;

- не набула широкого поширення розробка галузевих та регіональних програм удосконалення систем управління на засадах міжнародних і національних стандартів, концепцій Загального управління якістю (TQM) і Моделі досконалості EFQM з використанням кращої світової та вітчизняної практики;

- не розпочато розробку нормативного акту щодо засад підтримки та розвитку руху за якість і досконалість в Україні; Національної програми створення механізмів і умов сприяння поліпшенню якості та підвищенню досконалості й конкурентоспроможності підприємств і організацій України; програми наукових досліджень у сфері управління, що зорієнтовані на розв’язання проблем якості та ділової досконалості; програми багаторівневого навчання та підвищення кваліфікації керівників і фахівців у сфері управління якістю тощо;

- не організовано перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за програмами Європейської організації якості (EOQ) та EFQM з наступною сертифікацією в EOQ, а також тестування викладачів з управління якістю в міжнародній системі ISTO на адекватність розуміння стандартів ISO 9000 тощо.

2. За час, що пройшов після 5-го З’їзду, відчутних і масштабних змін якості життя громадян України на краще не відбулося. Якість (у широкому понятті) не перетворилася на загальнонаціональну ідею українського суспільства. Не реалізується у достатній мірі Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №447-р (яка сама потребує доопрацювання і актуалізації).

3. Вступ України до СОТ в умовах глобалізації та наростаюча світова економічна криза, що супроводжується глобальним загостренням конкуренції, вимагають суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності функціонування й конкурентоспроможності більшості вітчизняних підприємств і організацій. Сучасний соціально-економічний стан також потребує прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, удосконалення чинних систем захисту споживачів і технічного регулювання та їх складових: стандартизації, підтвердження відповідності й метрології згідно з міжнародною практикою та вимогами ЄС, подальшого коригування філософії розвитку економіки та бізнесу, формування нової загальної культури якості в масштабах всієї держави.

4. На фоні суттєвих проблем з якістю продукції та послуг, що заповнюють вітчизняний ринок, система державного захисту прав споживачів в Україні залишається недосконалою і не відповідає вимогам часу і ситуації в країні. На сьогоднішній день не виконано Указ Президента України від 13.07.2005 р. №1105 «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання» в частині прийняття Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2006-2010 роки. Громадськість практично не має важелів впливу на дії та рішення влади щодо проблем захисту прав споживачів, які здебільшого носять непублічний та непрозорий характер, а громадські організації (об’єднання) споживачів не отримують належної підтримки з боку влади.

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ

І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій і установ на соціально спрямовані, забезпечення їх ділової досконалості й конкурентоспроможності в умовах глобалізації та членства України у СОТ, а також створення умов для суттєвого підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому З’їзд вважає за доцільне:

- визначити одним з пріоритетних напрямів економічного розвитку держави і суспільства забезпечення подальшого розвитку національного руху за якість і досконалість та його інтеграцію до загальноєвропейського руху з урахуванням сучасних світових та європейських тенденцій, зокрема стосовно посилення соціальної спрямованості та поширення концепцій TQM і Моделі досконалості EFQM;

- внести відповідні зміни до Законів України про Кабінет Міністрів України, органи центральної і місцевої влади щодо їх відповідальності за мотивацію, створення умов та сприяння громадськості, підприємствам, організаціям і установам у постійному вдосконаленні з урахуванням кращої світової та вітчизняної практики;

- доручити Українській асоціації якості за сприяння Мінекономіки та Держспоживстандарту розробити проект законодавчого або іншого нормативно-правового акту «Про засади підтримки та розвитку суспільного руху за якість і досконалість в Україні» з урахуванням кращої світової практики, а  Мінекономіки ініціювати внесення його в установленому порядку відповідно до Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.

Звернутися з цих питань до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також до Мінекономіки та УАЯ;

- актуалізувати Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №447-р., а також План заходів щодо її реалізації з урахуванням членства України у СОТ, прагнення інтеграції до ЄС та досвіду, накопиченого за останні роки. З цією метою, зокрема, створити цільову робочу групу спільним розпорядженням центрального органу виконавчої влади, на який покладено координацію робіт у сфері якості, та громадської організації якості, яка представляє Україну у Європейській організації якості.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту, УАЯ та інших фахових організацій, що діють у сфері якості й ділової досконалості;

- розробити і запровадити в усіх галузях та на всіх рівнях економіки України програми посилення соціальної спрямованості (з урахуванням Глобального договору ООН та міжнародних стандартів SA 8000 і КСО-2008, що стосуються вимог до соціальної відповідальності), поліпшення якості продукції (товарів, робіт, послуг) та вдосконалення систем управління на засадах міжнародних і національних стандартів, концепцій TQM і Моделі EFQM з використанням кращої світової та вітчизняної практики.

Звернутися з цього питання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, громадських об’єднань, підприємств і організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування.

2. З метою посилення мотивації власників і керівників організацій до підвищення досконалості їхніх організацій на базі стандартів та вище рівня норм стандартів З’їзд вважає за доцільне:

- розробити та ввести в дію додаткові механізми державного заохочення підприємств (організацій) будь-яких форм власності та підпорядкування до вдосконалень на засадах стандартів з менеджменту, а також концепцій TQM і Моделі EFQM, зокрема, ввести у практику нагородження державними, відомчими та іншими нагородами (відзнаками) України керівників і колективів підприємств, що підтвердили професійне визнання досконалості на європейському та міждержавному рівнях.

Звернутися з цих питань до Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та УАЯ;

- запровадити більш широке інформування міжнародної спільноти про українські підприємства і організації, які досягли професійного визнання досконалості на загальнонаціональному та європейському рівнях.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів влади, торгово-промислових палат та закордонних торгових місій;

- забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 200-р стосовно запровадження Комплексної системи оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій відповідно до схеми визнання рівнів досконалості EFQM, урахувавши при цьому досвід УАЯ.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та УАЯ;

- включити до антикризових програм та інших програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки України, проект «Всеукраїнський діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості», з урахуванням позитивного досвіду його реалізації з боку УАЯ та доручення Першого віце-прем’єр-міністра України від 22.12.2005 р. № 52961/6/1-05.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України та Мінекономіки.

3. З метою суттєвого підвищення кваліфікації керівників і фахівців з питань сучасних методів та кращої практики забезпечення організаційної досконалості й конкурентоспроможності З’їзд вважає за доцільне:

- розробити та поетапно запровадити програми багаторівневого навчання й підвищення кваліфікації працівників усіх галузей з питань менеджменту з суттєвим поглибленням знань щодо соціальної відповідальності, а також менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту безпеки тощо;

- опрацювати питання щодо створення вітчизняної інфраструктури з підготовки та сертифікації фахівців з менеджменту із забезпеченням визнання та реєстрації сертифікатів на міжнародному рівні;

- передбачити перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за програмами EOQ та EFQM з наступною сертифікацією на міжнародному рівні;

- ширше практикувати дистанційну електронну форму навчання, яка стає особливо актуальною в умовах глобальної економічної кризи.

Звернутися з цих питань до МОН, Академії педагогічних наук, Держспоживстандарту, УАЯ, секретаріату ТК 163 «Якість освітніх послуг» та інших фахових організацій, що діють у сфері якості й ділової досконалості.

4. Для забезпечення доступності та підвищення ефективності ресурсів, необхідних для організаційної досконалості й конкурентоспроможності підприємств і організацій, З’їзд вважає за доцільне:

- сформувати вітчизняну інфраструктуру з надання професійної допомоги підприємствам, організаціям і установам у постійному вдосконаленні, залучивши до цього вітчизняні організації, що працюють у сфері якості й досконалості (дослідницьких, навчальних, консалтингових, сертифікаційних тощо) та накопичили позитивний досвід роботи у цій сфері;

- створити загальнонаціональну систему вивчення, узагальнення та розповсюдження кращої світової та вітчизняної практики вдосконалення компаній, а також досвіду у сфері підвищення ділової досконалості, накопиченого провідними міжнародними організаціями, такими як EOQ, EFQM, WAQ (Всесвітній Альянс Якості) та інш.;

- заснувати щорічну спеціалізовану міжнародну виставку передового досвіду у сфері якості й організаційної досконалості.

Звернутися з цих питань до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту, Держкомпідприємництва та УАЯ;

- активізувати діяльність з розповсюдження і використання в країні досвіду кращих вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня ділової досконалості та отримали професійне європейське визнання з боку EFQM, зокрема, підприємств-членів Клубу лідерів якості України.

Звернутися з цього питання до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, об’єднань промисловців і підприємців, УСПП та УАЯ;

- забезпечити державну підтримку засобів масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні питань якості й ділової досконалості, зокрема, журналів «Світ якості України» і «Стандартизація, сертифікація, якість» та телевізійної програми «Дорога у світ якості».

Звернутися з цього питання до Мінекономіки, Держспоживстандарту, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України;

- розробити та запровадити програму наукових досліджень, спрямованих на підвищення рівня організаційної досконалості підприємств, організацій і установ.

Звернутися з цього питання до Міністерства освіти і науки, Держспоживстандарту, Національної академії наук, УАЯ та інших фахових організацій, що діють у сфері якості й ділової досконалості.


ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК СПОЖИВАЧА ТА ЇХ ЗАХИСТ

З метою недопущення погіршення якості та безпечності життя, а також посилення захисту прав громадян країни як споживачів З’їзд вважає за доцільне:

- терміново завершити розробку та прийняти Державну цільову програму захисту прав споживачів і, враховуючи умови кризи, передбачити в ній антикризові положення й механізми впливу громадських споживчих організацій на дії влади у цій сфері; створити відповідні регіональні та місцеві програми;

- провести розширену нараду представників усіх гілок влади за участю провідних громадських споживчих організацій з питань сучасного стану споживчого ринку та посилення захисту прав споживачів в умовах фінансово-економічної та соціальної кризи;

- визначити, що сьогодні особливої уваги з боку влади потребує захист людини у трьох основних напрямках життєдіяльності: вживання продуктів харчування, питної води і медичних препаратів, у зв’язку з чим прийняти Керівні принципи для захисту прав споживачів України (на підставі «Керівних принципів для захисту прав споживачів», прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році);

- вжити термінових заходів щодо реформування діючої державної системи технічного регулювання і захисту прав споживачів. Створити незалежні неурядові центри тестування для проведення випробувань якості й безпечності товарів і послуг на базі існуючих центрів стандартизації та сертифікації;

- посилити контроль за якістю та безпечністю товарів на споживчому ринку країни; не допустити відміни обов’язкової сертифікації імпортованих продуктів харчування і парфумерно-косметичної продукції без введення компенсаторних механізмів контролю; посилити контроль за імпортом і реалізацією медичних препаратів; запобігти необґрунтованому скороченню переліку товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації;

- при здійсненні закупівлі за бюджетні кошти продукції в Державний резерв країни надавати перевагу вітчизняним підприємствам, які впровадили у себе систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO;

- ввести до навчальної програми «Основи правознавства» обов’язковий розділ «Споживче право України» у школах, середніх та вищих навчальних закладах країни;

- сприяти впровадженню в Україні міжнародного стандарту КСО-2008 «Соціальна відповідальність організації. Вимоги».

Звернутися з цих питань до Кабінету Міністрів України;

- з метою підвищення ефективності державної системи захисту прав споживачів, усунення колізій внести та прийняти необхідні зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)», виключивши норму про попередження суб’єкта господарювання за 10 днів до початку перевірки; Закону України «Про захист прав споживачів» (в т.ч. в частині заміни товару неналежної якості, ст. 8 тощо), проведення незалежної експертизи за рахунок держави, передбачити відповідне фінансування в державному бюджеті на відбір зразків продукції та лабораторне дослідження; посилення відповідальності виробників та підприємців за порушення прав споживачів; створення державою умов для отримання споживачами необхідних знань щодо своїх прав; підтримки державою громадських споживчих організацій відповідно до провідного світового та європейського досвіду тощо;

- внести зміни до Кримінального кодексу України в частині посилення кримінальної відповідальності та механізму її реалізації за випуск на товарний ринок або іншу реалізацію споживачам недоброякісної продукції, товарів та послуг, в тому числі, посилення такої відповідальності забудовників перед інвесторами, а банками та фінансовими установами – перед вкладниками;

- з метою захисту національного споживчого ринку прийняти закон України щодо відповідальності імпортерів, виробників та продавців за якість і безпечність продукції, що надходить на ринок України;

- прийняти закон про обов’язкове страхування відповідальності виробників перед споживачами відповідно до міжнародної практики;

- провести парламентські слухання з питань сучасного стану споживчого ринку країни та прийняти основні засади Національної споживчої політики в умовах фінансово-економічної та соціальної кризи;

- створити постійно діюче позафракційне парламентське об’єднання «Захист прав споживачів», залучивши до його складу представників усіх  політичних сил.

Звернутися з цих питань до Верховної Ради України.

БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

З метою зниження ризику для людини, який несуть небезпечна продукція/послуги та техногенні фактори, З’їзд вважає за доцільне:

- встановити вичерпний перелік показників (індикаторів) для оцінювання стану безпеки життя в країні та планування заходів щодо його покращення; визначити ступінь негативного впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище техногенних факторів, що призводять до цього негативного впливу.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів, ВГО «Союз споживачів України» та УАЯ;

-   забезпечити розробку та реалізацію програм моніторингу стану безпеки життя в країні, аналіз отриманої інформації щодо причин і наслідків постачання на ринок небезпечної продукції/послуг та впливу техногенних факторів на здоров’я людини і навколишнє середовище, підготовку проектів рішень, спрямованих на покращення ситуації;

- здійснювати контроль виконання прийнятих державних програм що стосуються гармонізації державних стандартів України зі стандартами Європейського Союзу та стандартизації.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України;

- систематично оприлюднювати та доводити до громадськості інформацію про фактичний стан безпеки в країні та заходи, що плануються для покращення ситуації.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України та ВГО «Союз споживачів України»;

- прискорити діяльність щодо удосконалення системи технічного регулювання в державі відповідно до соціально-економічних потреб України та світової і європейської практики.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України;

- створити консультаційно-методичний центр з впровадження Технічних регламентів України з оцінки відповідності продукції із залученням представників центральних органів виконавчої влади, що відповідають за ці питання. Залучити до роботи центру фахівців проектів міжнародної технічної допомоги.

Звернутися з цього питання до Держспоживстандарту України;

- ввести постійне інформування вітчизняних підприємств-виробників про переваги виготовлення продукції за вимогами Технічних регламентів (зокрема, спрощення процедур оцінки відповідності й зменшення витрат часу і коштів на ці роботи), а також про те, що це здебільшого не вимагатиме внесення суттєвих технічних змін у виробництво продукції оскільки  вітчизняні підприємства вже використовують стандарти, які можуть бути доказовою базою застосування технічних регламентів.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінпромполітики, Держспоживстандарту;

- прискорити процес гармонізації національних стандартів, що встановлюють вимоги до безпечності продукції; вирішити питання щодо фінансування робіт з гармонізації стандартів, у тому числі за цільові кошти проектів міжнародної технічної допомоги; за рахунок бюджетних коштів першочергово здійснювати гармонізацію тих стандартів, що будуть виконувати роль доказової бази для відповідних технічних регламентів.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України;

-   прискорити затвердження постановами Кабміну розроблених на основі директив «нового підходу» технічних регламентів; вжити заходи щодо якомога швидшого впровадження в Україні регламенту, гармонізованого з Директивою Євросоюзу, щодо модернізації модулів оцінки відповідності — Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008;

-   розглянути можливість спрощення процедури погодження технічних регламентів.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України та Держспоживстандарту.

- з метою підвищення результативності та ефективності державного регулювання у сфері забезпечення безпечності продукції/послуг та на підставі законодавства ЄС та Угод СОТ «Про санітарні та фітосанітарні заходи» і «Про технічні бар’єри в торгівлі» відокремити систему технічних регламентів від системи державного регулювання ринку харчових продуктів.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України;

- забезпечити відповідність всіх лабораторій, що здійснюють випробування для цілей державного котролю/нагляду, вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Національного агенства з акредитації України;

- запровадити в окремих галузях спрощену процедуру проходження оцінки відповідності (європейський принцип - cascading) для підприємств малого та середнього бізнесу, які мають малосерійне виробництво.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінпромполітики, Держспоживстандарту.

- запровадити систему ринкового нагляду з метою заміни перевірок всієї продукції на відповідність формальним вимогам стандартів на ризик-орієнтований контроль готової продукції щодо її безпечності; для цього прискорити прийняття гармонізованого із законодавством Європейського Союзу Закону України про ринковий нагляд.

Звернутися з цього питання до Верховної Ради України.

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

З метою підвищення ефективності вітчизняної економіки шляхом удосконалення національної стандартизації З’їзд вважає за доцільне:

- розробити концепцію функціонування інфраструктури якості та системи стандартизації, узгоджену з системою технічного регулювання та запровадження стандартів якості життя в Україні. Розробити та впровадити програму заходів для втілення згаданої концепції.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту, УАЯ;

- сприяти посиленню діяльності центральних органів виконавчої влади у проваджені стандартів з визначеним рівнем якості у законодавчо регульованій і не регульованих сферах з урахуванням світової та європейської практики.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту, центральних органів виконавчої влади;

- сприяти розвитку і вдосконаленню систем контролю якості продукції (послуг) та оцінки систем управління якістю у законодавчо не регульованій сфері.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту;

- для раціонального використання бюджетних коштів, прискорення запровадження міжнародних та європейських стандартів, запроваджувати міжнародні та європейські стандарти, які не є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів, шляхом застосування спрощених процедур (підтвердження, передруку тощо). На цій підставі переглянути Державну програму стандартизації на 2006–2010 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 року № 229.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Міністерства фінансів, Держспоживстандарту;

- забезпечити удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель, а саме: передбачити врахування у законодавчих та нормативно-правових актах у сфері закупівель норми ст. 18 Закону України «Про стандартизацію», якою врегульовано здійснення замовлення робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету України без проведення торгів (конкурсів, тендерів); внести зміни до статті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Держспоживстандарту;

- активізувати участь центральних органів виконавчої влади у виконанні заходів Державної програми стандартизації на 2006–2010 роки.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;

- центральним органам виконавчої влади – виконавцям Державної програми стандартизації на 2006–2010 роки планувати і спрямовувати бюджетні кошти за визначеними чинним законодавством пріоритетними напрямками стандартизації та скоротити витрати, що спрямовані на другорядні галузеві інтереси.

Звернутися з цього питання до Мінекономіки, Держспоживстандарту та центральних органів виконавчої влади;

- залучити за допомогою Ради підприємців та Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, технічні комітети стандартизації, суб’єкти підприємництва, асоціації, компанії і фірми до процесу розроблення національних стандартів, до участі у фінансуванні робіт з розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, для просування товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Держспоживстандарту, Ради підприємців та Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України;

- прискорити прийняття процедур маркування харчових продуктів і сировини, які містять більше 0,1 % генно-модифікованих організмів (ГМО).

Звернутися з цього питання до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Держспоживстандарту;

- внести зміни до Плану перегляду міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, в частині щодо їх актуальності, уточнення строків, виконавців і вартості робіт з перегляду стандартів, внесених до цього Плану.

Звернутися з цього питання до Держспоживстандарту;

- центральним органам виконавчої влади, на які згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 288 покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, сприяти оцінюванню рівня компетентності підвідомчих органів з оцінки відповідності, шляхом їх акредитації Національним агентством з акредитації України згідно з чинним законодавством України та міжнародними і європейськими вимогами.

Звернутися з цього питання до Держспоживстандарту та центральних органів виконавчої влади, Національного агентства з акредитації України.

6-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРОПОЗИЦІЄЮ ОГОЛОСИТИ 2009-2010 РОКИ В УКРАЇНІ РОКАМИ ЯКОСТІ Й ДОСКОНАЛОСТІ, В МЕЖАХ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧИТИ ПРОВЕДЕННЯ ШИРОКОГО КОМПЛЕКСУ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ЗАХОДІВ, ЗОКРЕМА ТАКИХ, ЩО ВИЗНАЧЕНІ У ЦІЙ РЕЗОЛЮЦІЇ.

6-й З’їзд доручає секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості опрацювати цю Резолюцію, підготувати та направити відповідні запити і матеріали до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших організацій, а також довести резолюцію до відома широких кіл громадськості України.

6-й З’їзд також доручає секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості забезпечити моніторинг реалізації положень Резолюції 6-го Всеукраїнського з’їзду якості та доповісти про стан її виконання на 7-му З’їзді.
 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?